تیم ما

آقای مهندس مهرجردی

سمت: مدیر عامل (همکار رسمی مایکروسافت درایران)

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۷۵۱۷۱

مهندس مهرجردی

یک تیم فوق العاده

خانمانصاری

سمت: روابط عمومی

همراه:  ۰۹۹۱۶۶۸۴۷۲۸

خانمسبزه کار

سمت: مدیر داخلی، فروش و پشتیبانی تحت داس

همراه: ۰۹۱۵۳۱۰۲۶۹۰