تیم ما

آقای مهندس مهرجردی

سمت: مدیر عامل (همکار رسمی مایکروسافت درایران)

شماره تماس : ۰۹۱۲۵۳۷۵۱۷۱

مهندس مهرجردی

یک تیم فوق العاده

آقایعلوی زاده

سمت: پشتیبانی نرم افزار
همراه:  ۰۹۳۵۳۵۳۸۴۶۷

آقایآگیش

سمت: پشتیبانی فنی
همراه:  ۰۹۹۱۶۶۸۴۷۳۶

خانمانصاری

سمت: روابط عمومی
همراه:  ۰۹۹۱۶۶۸۴۷۲۸

خانمسبزه کار

سمت: مدیر داخلی، فروش و پشتیبانی تحت داس
همراه:  ۰۹۱۵۳۱۰۲۶۹۰