نگهداری اطلاعات : نگهداری اطلاعات کامل پرسنل از جمله اطلاعات فردی و شغلی با تعدادکدینگ مورد نظر کاربر همراه با ذخیره سوابق پرسنل از جمله پایه حقوق و مزایا ؛ مرخصی ؛وام ؛  سنوات ؛ پس انداز ؛ مساعده  و….         انجام کامل عملیات اداری و پرسنلی: طراحی فرمهای کارگزینی و اداری از جمله: اطلاعات […]

> ادامه مطلب