در قالب سیستم بهم پیوسته و Online Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری. – کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار. – دفتر چک کامل همراه با ضمایم چک. […]

> ادامه مطلب

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online   نگهداری حسابها: در Cyber Account تعداد نامحدود حسابهای مشتریان، نمایندگان، بانک ها، هزینه ها، درآمدها، صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی و … قابل تعریف و نگهداری است. اطلاعات حسابها در چهارسطح و اطلاعات مراکز هزینه ( Job Costing ) نیز در دو سطح طبقه بندی می شوند. […]

> ادامه مطلب