در قالب سیستم بهم پیوسته و Online   Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری ودسته بندی مسیرها. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری.اسناد موقت و دایم – کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار.نگهداری اطلاعات […]

> ادامه مطلب

در قالب سیستم بهم پیوسته و Online Cyber Account صنعتی تمامی امکانات Cyber Account را داراست: – نگهداری حسابها به تعداد نامحدود با امکان کد گذاری. – انجام عملیات خرید و فروش همراه با عملیات اتوماتیک حسابداری و انبارداری. – کنترل موجودیهای انبار برای تعداد نامحدود انبار. – دفتر چک کامل همراه با ضمایم چک. […]

> ادامه مطلب