infood

“این فود” : پکیج مدیریت هوشمند رستوران

کیت گروپ راهکار تجاری InFood را مبتنی بر مفاهیم سازمان چابک و فناوری های پویا به صورت ویژه برای رستوران ها طراحی کرده است.InFood گام به گام با متد استقرار و پکیج آموزشی همراه ، رستوران مدرنی را برای شما خلق می کند.